Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi společností TIWO, spol. s r.o., se sídlem Březová 143, 763 15 Slušovice, IČ 463 43 938, (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále je „Kupující), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.zlato-slitky-mince.cz (dále jako internetové stránky), a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (webového rozhraní).

I. Preambule o spotřebitelských smlouvách

 1. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Pro uzavření smluv mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.
 4. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.
 5. Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.
 6. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:
  a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
  b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
  c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
  d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
  e) náklady na dodání,
  f) způsob platby, dodání nebo plnění,
  g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,
  h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
  i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 7. K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 8. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
 9. Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:
  a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
  b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
  c) informace o službách po prodeji a o zárukách,
  d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.
 10. I přesto, že smlouva byla uzavřena na dálku, nemůže spotřebitel odstoupit podle ust. § 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a to z důvodu, že se jedná o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 11. Při použití elektronických prostředků musí být součástí návrhu rovněž informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.
 12. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.
 13. Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Odesláním vyplněné elektronické objednávky Kupující potvrzuje souhlas s těmito VOP.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě po oboustranném odsouhlasení e-mailem. Takto dohodnuté změny mají přednost před VOP a jsou platné vždy jen pro daný obchodní případ.
 4. „zbožím“ se dle těchto VOP rozumí zboží z drahých kovů v příslušných ryzostech, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, které Prodávající prodává.
 5. Zásilkou se rozumí předání zboží poskytovateli poštovních služeb k přepravě.

III. Objednávka, kupní cena a platební podmínky

 1. 1. Kupující vyplní elektronickou objednávku na internetových stránkách Prodávajícího –    www.zlato-slitky-mince.cz, nebo provede objednávku telefonicky případně SMS zprávou, ve které uvede:
  a/ identifikační údaje Kupujícího včetně emailové adresy a čísla telefonu;
  b/ doručovací adresu – je-li odlišná od údajů dle písmene a/;
  c/  specifikaci požadovaného zboží – druh zboží – zlato, stříbro, slitky, mince, jejich váhu a počet kusů.
 2. Prodejní cena zboží je určena podle real-time spotových nebo fixingových cen na světových trzích obchodování se zbožím, ke kterému jsou připočítány zpracovatelské náklady a Premium, jejíž výše je zjistitelná na internetových stránkách Prodávajícího. Jako autorita zveřejňující spotovou či fixingovou cenu je určena The London Bullion Market Association.
 3. Prodávající následně zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu potvrzení o převzetí a zpracování objednávky.
 4. Po zpracování objednávky zašle Prodávající Kupujícímu na jeho emailovou adresu zálohovou fakturu na 10% předpokládané kupní ceny vypočítané z ceny uvedené na stránkách Prodávajícího v okamžiku objednání zboží. Při objednávce v hodnotě do 20.000,- Kč nebude zálohová faktura vystavena a Kupující obdrží ihned konečný daňový doklad.
 5. Úhradou zálohové faktury se objednávka stává závaznou – k tomuto dni bude také fixována konečná kupní cena.
 6. Pokud Kupující neuhradí zálohovou fakturu do 3 pracovních dnů od doručení, vyhrazuje si Prodávající právo od smlouvy odstoupit, objednávku zrušit to vše ve formě emailové zprávy.
 7. Po připsání zálohové platby na účet Prodávajícího dojde ke stanovení konečné kupní ceny, která je závislá na momentální ceně zboží na světových burzách a kurzu české koruny vůči americkému dolaru a Euru. Následně bude vystaven konečný daňový doklad, který bude zaslán emailem na emailovou adresu Kupujícího a bude obsahovat konečnou kupní cenu zboží a případně cenu poštovného, balného a pojištění sníženou a zaplacenou zálohu.
 8. V případě, že Kupující uhradí zálohovou fakturu, ale nezaplatí doplatek kupní ceny dle konečného daňového dokladu a Prodávající se vzdá práva domáhat se plnění z kupní smlouvy/potvrzené objednávky, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu pokutu, především účelně vynaložené náklady v souvislosti s realizací kupní smlouvy, spojené s likvidací takové objednávky a případné ztráty z ní (zejména rozdíl mezi skutečnou nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu zboží, kurzovní rozdíly, náklady na dopravu apod.). Smluvní pokuta může být ve výši 50 – 80% uhrazené zálohy, a to v závislosti na výši kupní ceny. Uplatněním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody. Zůstatek uhrazené zálohy po odpočtu smluvní pokuty a náhrady škody bude Kupujícímu vrácen na účet, z kterého byla platba odeslána.
 9. Kupující může uhradit zálohovou fakturu nebo konečný daňový doklad:
  bezhotovostním bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře
  v hotovosti v kanceláři Prodávajícího pouze v případě, že celková výše jedné platby nepřesáhne částku 270.000,- Kč.
  na dobírku pouze po dohodě s Prodávajícím a do výše 30.000,- Kč. V tomto případě bude vyžadována úhrada zálohy.

IV. Dodací podmínky

 1. O dostupnosti zboží je veden zápis přímo na kartě jednotlivých produktů umístěných na internetových stránkách Prodávajícího, většinou se pohybuje v rozmezí 5 – 15 dnů od data úhrady kupní ceny. Ve výjimečných případech nedostatku zboží na trhu zboží, které Prodávající není schopen ovlivnit a nezná je ani v době převzetí objednávky, se může dodací lhůta prodloužit až na 60 pracovních dnů.
 2. Přepravní poplatky a balné hradí vždy Kupující – náklady na dopravné a balné jsou samostatně vyčísleny i na faktuře.
 3. Expedice a dodání zboží probíhá na dohodnutou a závaznou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zejména České pošty s.p. ve formě cenného psaní nebo cenného balíku pojištěného na plnou hodnotu zboží a adresovaného vždy pouze do vlastních rukou Kupujícího; Prodávající neodpovídá za provozovatele poštovních služeb a jeho způsob dodání zboží. Cena poštovného a pojištění se řídí ceníkem České pošty s.p. Odeslání zboží touto cestou bude Kupujícímu oznámeno e-mailem nebo SMS zprávou. Součástí zásilky je vždy originál konečného daňového dokladu a předávací protokol. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou a avizovanou zásilku do 5ti dnů od odeslání, musí o této skutečnosti ihned informovat Prodávajícího, jinak platí, že zboží Prodávající obdržel; pokud Prodávající Kupujícího neinformuje dle předchozí věty, neodpovídá Prodávající za případnou škodu Kupujícího.
 4. Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Kupující je povinen řádně zkontrolovat zásilku a zboží. Svým podpisem stvrzuje převzetí zásilky a zároveň souhlasí s cenou, kvalitou a množstvím v zásilce.
 5. Osobní odběr je možný na základě kontroly osobních dokladů a probíhá v kanceláři Prodávajícího nebo v prostorách banky, kterou určí Prodávající vždy proti podpisu předávacího protokolu; v případě, že Kupující odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol, je Prodávající oprávněn nepředat zboží a platí, že není v prodlení.
 6. U jednorázové objednávky zboží v hodnotě nad 1,5 milionů Kč je možno dohodnout převzetí zboží osobně v místě bydliště Kupujícího na území ČR.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Prodávající nemůže ovlivnit.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud cena závisející na výchylkách finančního trhu nebo na trhu s drahými kovy stoupne či klesne nezávisle na vůli Prodávajícího, a to tehdy pokud je cena zboží na finančních trzích nebo trzích s drahými kovy zjevně menší či větší v době objednání, a to minimálně o 5 % než je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Před odstoupením od smlouvy z výše uvedeného důvodu je povinen Prodávající Kupujícímu navrhnout dohodu o skutečné aktuální prodejní ceně objednaného zboží, za kterou je možné objednávku přijmout a Kupující má právo tuto dohodu přijmout nebo odmítnout. V případě odmítnutí této nabídky Kupujícím platí, že smlouva nebyla uzavřena.

VI. Záruka a reklamace

 1. Na veškeré zboží, které je prodáváno Kupujícímu v právním postavení spotřebitele, je poskytována záruka 24 měsíců.
 2. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady či záruky uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

VII.  Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a tyto budou využity pouze k účelu realizace kupní smlouvy.
 2. Kupující registrací na stránkách Prodávajícího souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem zajištění nákupu a dodávky zboží.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů vyjma případů, kdy smluvní stranou je Prodávající a Kupující nikoli spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi stranami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující má právo nabídnout Prodávajícímu zakoupené zboží ke zpětné koupi a Prodávající se zavazuje k odkupu jím prodaného a takto nabídnutého zboží, s tím, že zboží nabízené k odkupu musí být bezvadné, v originálním balení a schopné dalšího prodeje; odkupní cena bude stanovena na základě ceníku zveřejněného na internetové adrese Prodávajícího s individuálními odchylkami stanovenými na základě momentálních cen zboží.
 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 29.02.2012
Ve Slušovicích 01.04.2012